Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting. Ook staat zij het bestuur met raad en advies terzijde.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

  • Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de leden van het college van bestuur.
  • Het toetsen en goedkeuren van besluiten van het college van bestuur met vergaande consequenties voor het (strategisch) beleid of voor het aangaan van aanmerkelijke financiële verplichtingen.
  • Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.
  • De raad van toezicht legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop het intern toezicht is uitgevoerd.

Lees hier de Toezichtvisie van de raad van toezicht NUOVO Scholen.

De samenstelling van de raad van toezicht ziet er als volgt​ uit:

  • Annemieke van Beek - voorzitter
  • Farid Bouchtaoui - lid
  • Hans Telkamp - lid, vicevoorzitter
  • Hilary Richters  - lid
  • Susan te Pas - lid